ครูดี ต้องสอนศิษย์ให้เป็นคนเก่งและคนดี (๒๐๖)


ในการเป็นครู สอนเหล่าผู้คนนั้น จะเน้นเฉพาะวิชาการ เพื่อให้ศิษย์ของตนเองเป็นคนเก่ง เป็นผู้นำคนในอนาคตได้แต่เพียงอย่างเดียว นั้นไม่ถูกต้อง…ครูที่ดี ควรสั่งสอนความดี ความเป็นคนดีมีความรับผิดชอบชั่วดีต่อคนอื่น รวมถึงสังคมส่วนรวมด้วย

การให้ความรู้ในปัจจุบันเรามักจะเน้นความรู้ แต่ขาดคุณธรรม ลืมที่จะสอนให้ศิษย์เก่งด้วย ดีด้วย มุ่งเน้นให้เป็นคนเก่งอย่างเดียว ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง สำหรับครู ผู้ให้ความรู้แบบนั้น

เพราะ…..คนเก่ง
สามารถพัฒนาตัวเอง โดยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหา ประกอบสัมมาอาชีพได้ สร้างอนาคต สร้างฐานะให้เจริญก้าวหน้าได้

แต่ถ้าขาดคุณธรรม ก็ย่อมจะเกิดอันตรายต่อสังคม ด้วยการเอารัดเอาเปรียบ ขาดจิตสำนึกเมตตากรุณา กลายเป็นคนเก่งที่จะเอาเปรียบ สร้างปัญหาให้สังคมบนความเก่งของเขานั้น

เพราะ……คนดีคนที่มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักให้ มีความกตัญญูรู้คุณ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะสร้างความสุข ความเจริญให้กับตนและคนรอบข้างได้ สร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะได้ รู้จักนำคุณธรรม น้อมนำเอาความดีไปพัฒนาตนให้ประสบความสำเร็จได้

การเป็นครู ผู้ให้ความรู้ ความเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จึงต้องควรให้วิชชา และความดี..
ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ท่านจะได้ ศิษย์ที่เก่งด้วยดีด้วย

สิ่งนี้เองคือการ “สร้างคน”สร้างบุคคลากรที่ดียิ่ง เก่งจริง…จนศิษย์เหล่านั้นเป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้าง เป็นที่ยอมรับของสังคม..ของประเทศชาติ…..”เมื่อเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนดีได้….ย่อมแสดงให้เห็นว่า…ท่านคือครูผู้ให้…. ท่านเป็นครูที่ดี ทำหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์แล้วอย่างแท้จริง”
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *