ความรู้ คู่ ความดี (๒๐๘)

ความรู้ เป็นสิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่…
ที่เราจะสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้ในการพัฒนาตน

พัฒนาสติ ปัญญา ความสามารถ ในการประกอบอาชีพได้
ผู้ที่มีความรู้ดี…ย่อมที่จะใช้สติปัญญา แสวงหาอาชีพ หาหนทาง

สู่ความสำเร็จ…สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองได้เช่นกัน
ส่วนความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม คุณธรรม นั้น

จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ประสบความสุขเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน ในอาชีพการงานได้
เป็นแรงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เป็นแรงผลักดันให้เกิดความรุ่งเรืองในอาชีพการงาน
รวมทั้งการครองตนได้

ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ดี จึงต้องมีคุณธรรม ศีลธรรม ประจำใจด้วยตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ เกิดความสามัคคี สร้างความผาสุกให้ตน
ให้คนในกลุ่มตน ในหมู่คณะ…ในสถาบัน ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *