ความคิด กับ วิชชา ในการศึกษาพระเครื่อง (๒๑๐)


วิชชา มักจะเกิดจากความคิดก่อนเสมอ เมื่อมีความคิด ต้องการเรียนรู้ ต้องการค้นคว้าหาคำตอบ จึงเริ่มจากความคิด ที่ต้องทำการได้มาซึ่งคำตอบนั้น นั่นเอง
ความคิด ที่จะนำพาไปสู่คำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสนใจ ทำให้เรารู้จักเรียนรู้ สังเกต

มีเหตุมีผล จดจำ เป็นลำดับขั้น จนสามารถเกิดเป็นวิชชา เป็นความรู้…ได้นั่นเอง
ความคิด ก็จะแยกเป็นสองส่วน

๑. คิดดี…..ย่อมสร้างความเจริญงอกงาม แก่ตน แก่คนรอบข้างได้ และสังคมส่วนรวมได้
๒. คิดไม่ดี..ย่อมสร้างความเสียหาย แก่ตน แก่คนรอบข้างได้ และสังคมส่วนรวมได้เช่นกัน
ความคิด เมื่อสามารถเรียนรู้…..จนเกิดเป็นความรู้….

ความรู้…ก็แยกออกไปได้สองส่วน เช่นกัน คือ
๑. “วิชชา” ความรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง บนเหตุผล บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็นเรียกว่า สัจธรรม
สิ่งนี้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ อธิบาย ถ่ายทอดได้

๒. “อวิชชา” ความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ ต้องเชื่อในตัวผู้ให้ความรู้แห่งความเชื่อนั้น โดยไม่มี
เหตุผลใดๆ ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ ใช้ความเชื่อเพียงอย่างเดียว ความรู้ด้วยความเชื่อนี้จึง
เรียนรู้ และทำความเข้าใจไม่ได้ อธิบายถ่ายทอดไม่ได้ (บนความไม่รู้จริง หรือรู้อย่างไม่พอ

ของผู้สอนเหล่านั้น ที่เรียกว่า….งมงาย
คือ ความรู้เช่นนี้ แบบนี้…อย่างนี้ พวกเขา ไม่รู้ว่า (มาตรฐาน) ถูกต้องคืออะไร?….
ความรู้เช่นนี้ แบบนี้…อย่างนี้ พวกเขา ไม่รู้ว่า (มาตรฐาน) ไม่ถูกต้องคืออะไร?

ความรู้ บนความไม่รู้ รู้ไม่พอ พร่องความรู้ แบบนี้ สร้างความเสียหายให้กับความรู้โดย
รวมทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้ของคนอื่น บนความเชื่อของตัวของผู้ให้ ความรู้บนความเชื่อ
คำตอบ “แท้..เท็จ” จึงวางอยู่บน ความรู้สึกนึกคิด “ว่าใช่ ว่าไม่ใช่”..ของตัวผู้ให้ความ

เชื่อ เหล่านี้แต่เพียงฝ่ายเดียว

การที่คนเราจะคิดดี ได้นั้น ต้องวางใจให้เป็นกลาง ไม่มีอคติ ไม่ให้ ความมีอคติครอบงำ ไม่ให้มีความเชื่อใดๆ ครอบงำ คิดบนเหตุผล เที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา สิ่งนี้จะทำให้เราได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจน บนเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจนในเรื่องนั้นๆ ได้

เมื่อเรามี ระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนบนเหตุบนผล แล้ว เราก็จะสามารถค้นหาหลักฐานประกอบ เพื่อสนับสนุนความคิดนั้นได้อย่างถูกต้องถ่องแท้ จนสามารถสร้าง “วิชชา” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามเหตุผล บนความจริง ตามหลักฐาน ที่รวบรวมไว้ได้ นั่นเอง

“วิชชา” ที่เกิดจากการเรียนรู้ อย่างถูกต้องถ่องแท้ แท้จริง บนเหตุผล บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็น…สิ่งนี้เองที่จะนำความเจริญก้าวหน้าถาวร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนแท้จริง

ดังนั้น ความคิด ที่จะสืบค้น ค้นคว้าหาความจริง และได้มาซึ่งความจริง เกิดจากการใฝ่รู้ของผู้คนที่ต้องการคำตอบ ตอบโจทย์ของ “ความคิด” ของตนนั่นเอง

ขอปัญญาจึงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *